Klacht in het MBO, HBO en WOKlagen in het MBO

De klachtenbehandeling bij MBO scholen is nog niet wettelijk geregeld, een wetswijziging daarover is in voorbereiding. Op dit moment kennen de meeste instellingen, vooruitlopend op de aanstaande wetswijziging, een onafhankelijke klachtencommissie.
 

Klachtencommissie

De klachtenregeling van het MBO staat beschreven in de Onderwijs- en Examen Regeling van de instelling, de zogenaamde OER. Hierin staat ook wie er in deze commissie zitten, bv. directie zelf of mensen van buiten de opleiding, er staat in hoeveel leden de commissie heeft en wat de taken van die leden zijn. Ook staat erin hoe de procedure verloopt en welke reactietermijnen er zijn. Het is erg belangrijk eerst het OER te lezen om te zien of je bij de klachtencommissie moet zijn of bij de examencommissie. Want klachten over procedures en hoe het onderwijs gegeven wordt ed. dien je bij de klachtencommissie in.

Adres: De landelijke klachtencommissie voor het MBO zit in Utrecht en het telefoonnummer is: Tel: 030 – 280 95 90 (zie verder rubriek Adressen en links).

Tip: Controleer eerst of de MBO school waarover je wilt klagen aangesloten is bij deze landelijke klachtencommissie om veel werk en teleurstelling te voorkomen.
 

Examencommissie

Klachten over tentamens en examens en alles wat daar mee te maken heeft, dien je in bij de examencommissie. Hoe je dat moet doen en waar je moet zijn staat eveneens in het OER. Dat is voor elke school weer anders.
 

Commissie van Beroep

Als je dan nog niet tevreden bent kun je je wenden tot de Commissie van Beroep voor de examens. Deze laatste commissie oordeelt over beslissingen van de Examencommissie of van de examinatoren. Hoe te handelen staat in het OER.

Deze beide laatste commissies bestaan meestal uit leden van de school zelf. Je kunt ook bij een eventuele vertrouwenspersoon informeren hoe de klachtenprocedure verloopt. De naam van de vertrouwenspersoon staat eveneens in de OER. Bij de meeste scholen staat de vertrouwenspersoon ook vermeld in de schoolgids.

Heeft je school geen OER of is het OER onvindbaar, schrijf dan een brief aan het bestuur van de school en maak hier melding van bij de onderwijsinspectie.

Tip: Pas goed op of de commissie wel echt onafhankelijk is. Vraag van tevoren wie er in de commissie zit en zorg ervoor dat het niet degene is over wie je een klacht hebt, want vraag dan om een ander commissielid.

Tip: Kijk eens op de site www.job-site.nl (jongeren organisatie beroepsonderwijs).
 

Onderwijsovereenkomst MBO

Elke school voor educatie en beroepsonderwijs moet een onderwijsovereenkomst afsluiten met zijn studenten.

Deze overeenkomst behoort aan het begin van het schooljaar uitgereikt te worden aan alle studenten. De studenten horen dit document in tweevoud te ontvangen, een om te houden en een om terug te geven aan de school. De studente wordt gevraagd deze overeenkomst te ondertekenen.

Tip: Neem de onderwijsovereenkomst mee naar huis en teken deze NIET op school.

Tip: Lees de overeenkomst eerst goed en aandachtig door. Als je het met alle punten eens bent kun je er je handtekening onderzetten. Ben je het niet eens met alle punten teken dan niet en maak hier onmiddellijk melding van bijde school, doe dat het liefst schriftelijk. Je kunt op het document tekenen voor gezien i.p.v. tekenen voor akkoord.

Tip: Ben je minderjarig dus onder de 18 jaar laat dan je ouders het document goed lezen en ook ondertekenen, Jongeren onder de 18 jaar zijn wettelijk gezien niet bevoegd te tekenen.

Tip, Klachten: Als je een klacht hebt over je opleiding kijk eerst in de onderwijsovereenkomst wat over jouw klachtonderwerp eventueel beschreven staat. Maar gebruik van deze kennis om je klacht kracht bij te zetten.

Tip, Klachten:  Lees ook het OER goed door, het OER is het onderwijs examen reglement, ook daar kan je nuttige informatie uithalen.

Tip: Houdt de school zich niet aan het OER of aan de Onderwijsovereenkomst dan zijn ze fout bezig. Allebei de documenten zijn op te vragen bij de administratie en die is weer verplicht je het gevraagde document te geven als je erom vraagt.

Het OER en de onderwijsovereenkomst zijn wettelijke verplichten documenten en elke school hoort ze te hebben en elke student kan erom vragen. De inhoud van beide documenten moet wettelijk gezien nageleefd worden door alle partijen. (zie verder Wet Educatie en Beroepsonderwijs)


Terug


Klagen in het Hoger Onderwijs (HBO en Wetenschappelijk Onderwijs)

De rechtsbescherming van studenten in het Hoger Onderwijs (HO) is wettelijk geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De klachtenprocedure kun je terugvinden in het studentenstatuut dat het instellingsbestuur bij de eerste inschrijving voor een opleiding aan iedere student uitreikt. Hierin staat wie er in de klachtencommissie zitting hebben, hoe de procedure verloopt en welke reactietermijnen er zijn. Daarnaast kunt u ook bij de eventuele vertrouwenspersoon informeren hoe de klachtenprocedure verloopt.
 

Examencommissie

Klachten over examens en tentamens kunnen worden ingediend bij de examencommissie van de betreffende opleiding. Als je niet tevreden bent ga je dus in tweede instantie bij het college van beroep voor de examens van de instelling. Het aangewezen onderwijs heeft geen wettelijke verplichting om een college van beroep voor de examens in te stellen. In dat geval kan men in beroep gaan bij de rechter (zie rubriek gerechtelijke procedure op deze site).
 

College van beroep voor de examens

Zij oordeelt over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren, en ook over de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten en de omvang van vrijstellingen.

Het is mogelijk om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag als het gaat om beslissingen van HO-instellingen betreffende vermindering of vrijstelling van collegegeld of examengeld, financiële ondersteuning als de tempo- of prestatiebeursnorm niet gehaald wordt, inschrijvings- en vooropleidingseisen, vrijstelling(en) op grond van andere diploma's, decentrale selectie bij numerus fixus-opleidingen, de vrijwillige bijdrage en overtreding van de huisregels van de instelling.

Het OER is een wettelijke verplicht document en elke HBO of HO opleiding hoort dit document te hebben en elke student kan erom vragen. De inhoud van dit document moet wettelijk gezien nageleefd worden door alle partijen.

Tip, Klachten: Lees eerst het OER aandachtig door voor dat je een klacht gaat indienen, wellicht kan je middels het OER je klacht kracht bijzetten.

Adressen (zie verder rubriek adressen en links)

Landelijke klachtencommissie HBO te Utrecht (alleen klachten over seksuele intimidatie en agressie )
Tel: 030 – 280 95 90

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs te Den haag, tel: 070-3813044
 

Ombudsman

Op sommige grote universiteiten is een Ombudsman werkzaam. Iedere student kan de ombudsman inschakelen. De ombudsman behandelt klachten over de universiteit/hogeschool, faculteit/instituut of een van de medewerkers. Die klachten kunnen gaan over de regelgeving, de organisatie, het onderwijs of over de gedraging van een medewerker. Ben je onredelijk behandeld, is volgens jou de wet- en regelgeving onjuist toegepast dan kun je naar de ombudsman. Voorwaarde is wel dat de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft niet langer dan 1 jaar geleden is en je geen beroep kunt doen op andere procedures, zoals die van examencommissie of College van Beroep voor de Examens. De ombudsman heeft een onpartijdige en onafhankelijke positie en behandelt klachten strikt vertrouwelijk. De ombudsman heeft de bevoegdheid om onderzoek te doen, inlichtingen te vragen en een uitspraak over de klacht te doen.

Terug


Klokkenluidersregeling voor het HBO: Ook voor studenten!


Wat is de klokkenluiderregeling?

Je kunt bij de klokkenluiderregeling melding maken van interne misstanden in de organisatie, dus geen persoonlijke klachten. Het gaat dan om zaken waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Bijvoorbeeld gevaar voor de gezondheid, veiligheid en milieu, maar ook strafbare feiten, schending van wet en regelgeving misleiding enz.
 

Door wie is de regeling in het leven geroepen?

Alle Hogescholen van Nederland hebben afgesproken deze regeling aan te bieden. Dit is onder leiding van de HBO-raad afgesproken en is terug te vinden in de Branchecode Governance.
 

Voor wie is de regeling?

Werknemers, studenten, ouders van studenten en betrokken externen
 

Op elke HBO opleiding moet deze klokkenluiderregeling op te vragen zijn bij de administratie, directie of bestuur. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de HBO waar je zelf werkt of studeert.
 

TIP 1 voor leerlingen en studenten: Contracten

Teken nooit meteen op school contracten die jouw opleiding jou aanbiedt. Neem het contract mee naar huis en laat je ouders/verzorgers of mede studenten eerst er grondig na kijken en overweeg wat eventuele consequenties dit contract kan hebben. Zeker als het contracten zijn die over je werkhouding of gedrag gaan.
 

Tip 2 voor leerlingen en studenten: Uitschrijven

Laat jouw opleiding jou nooit zomaar uitschrijven van de opleiding of uitschrijven i.v.m. de IB-groep. Is jouw opleiding dat van plan, maak onmiddellijk bezwaar en bespreek het meteen thuis. Onderteken op school of op de universiteit niets waar je het niet mee eens bent. Kom desnoods de dag erna terug. Laat je ook goed voorlichten wat de consequentie is van de uitschrijving. Zo kun je je studiebeurs of kinderbijslag kwijtraken. Voor jongeren onder de 17 jaar die nog leerplichtig zijn kan een uitschrijving nare gevolgen hebben wat betreft de leerplicht.
 

Terug


Rol van onderwijsinspectie in het Hoger Onderwijs

De kwaliteit van de Hoger Onderwijsopleidingen wordt in Nederland beoordeeld door middel van accreditatie. De kwaliteit van opleidingen wordt beoordeeld door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

De inspectie gaat in 2005/2006 tussentijds, vooruitlopend op een officiële evaluatie in 2007, na in hoeverre de met accreditatie beoogde doelen worden gehaald. Onlangs heeft de inspectie al gerapporteerd over de internationale dimensie en de kosten van accreditatie.

Waar de NVAO toezicht houdt op de kwaliteit van de opleidingen, houdt de inspectie van het onderwijs toezicht op het stelsel als geheel door het toezien op het functioneren van de instellingen. Goed functioneren wordt nader in beeld gebracht door beantwoording van de vraag naar:

 • Rechtmatigheid
  Is het handelen van instellingen in overeenstemming met wettelijke voorschriften en doelstellingen?
 • Doelmatigheid
  Worden publieke middelen doeltreffend en efficiënt ingezet ter bereiking van door overheid, instellingen en deelnemers gestelde doelen?
 • Prestaties
  Leiden de twee voorwaardelijke aspecten, rechtmatigheid en doelmatigheid tot prestaties? Worden de door overheid en instellingen geformuleerde beoogde resultaten ook daadwerkelijk behaald?
 • Kwaliteit
  In welke mate voldoen de geleverde prestaties aan maatstaven ontleend aan de ambities van het HO zelf, aan de eisen die de samenleving stelt en aan internationale vergelijkingen?


Klachten

Aan de inspectie is, met uitzondering van de taak van de vertrouwensinspecteurs, geen expliciete taak bij individuele klachtenbehandeling toebedeeld. De wetgever heeft bepaald dat iedere bekostigde hoger onderwijsinstelling een regeling moet hebben voor de behandeling van klachten. Dat geldt voor zowel de examens als voor administratieve zaken. In beide gevallen is beroep mogelijk bij onafhankelijke instanties. Alleen wanneer de procedure niet volgens de wettelijke regels verloopt, kan de inspectie, in het kader van het naleven van De Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), onderzoek uitvoeren bij de betreffende instelling.
Daarnaast kan de inspectie onderzoek plegen bij een instelling indien er sprake is van een patroon van ernstige klachten. Klachtenpatronen kunnen betrekking hebben op: lesuitval, administratieve organisatie, roosterwijzigingen, collegegeld, studiekosten, toelating, beoordeling, bindend studieadvies (BSA) en ondervonden problemen bij tentamens. Het rapport van de inspectie is, tezamen met de beleidsreactie van de staatssecretaris in zijn geheel openbaar.
 

Thematische en incidentele onderzoeken
De inspectie van het onderwijs voert daarnaast ook thematische onderzoeken uit. Aanleiding voor een thematisch onderzoek kan zijn gelegen in eerdere bevindingen, de beleidsagenda van de minister of signalen uit de samenleving. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de invoering van het bachelor/master systeem in het Hoger Onderwijs, de zogeheten 'BaMa-monitor'.

(bron: e-mail onderwijsinspectie)


TerugLaatste wijziging: Mar, 2017